Piper & Rubin

New Litter – Born 7-15-21

Medium Schnoodles

Contact Angela if Interested!

Blue Boy

Blue Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Blue Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Blue Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Blue Boy - September 7th, 2021
Piper & Rubin

Brown Boy

Brown Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Brown Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Brown Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Brown Boy - September 7th, 2021
Piper & Rubin

Dark Pink Girl

Dark Pink Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Dark Pink Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Dark Pink Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Dark Pink Girl - September 7th, 2021
Piper & Rubin

Dark Purple Girl

Dark Purple Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Dark Purple Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Dark Purple Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Dark Purple Girl - September 7th, 2021
Piper & Rubin

Green Boy

Green Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Green Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Green Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Green Boy - September 7th, 2021
Piper & Rubin

Light Pink Girl

Light Pink Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Light Pink Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Light Pink Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Light Pink Girl - September 7th, 2021
Piper & Rubin

Light Purple Girl

Light Purple Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Light Purple Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Light Purple Girl - September 7th, 2021
Piper & Rubin

Orange Boy

Orange Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Orange Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Orange Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Orange Boy - September 7th, 2021
Piper & Rubin

Red Boy

Red Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Red Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Red Boy - September 15th, 2021
Piper & Rubin
Red Boy - September 7th, 2021
Piper & Rubin

White Girl

White Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
White Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
White Girl - September 15th, 2021
Piper & Rubin
White Girl - September 7th, 2021
Piper & Rubin